Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

Unia Europejska jest łączącą 27 państw wspólnotą polityczną i gospodarczą, która przez przeszło siedemdziesiąt lat swojego istnienia osiągnęła stopień integracji nieznany dotychczas żadnej strukturze międzynarodowej. Decyzje zapadające na poziomie Unii Europejskiej wpływają na życie prawie 450 milionów Europejczyków, a w tym Polaków. Rzeczpospolita Polska od 1 maja 2004 roku stała się aktywnym uczestnikiem tych procesów, zaś Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, mają możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE. Świadomy udział w tych procedurach, zwłaszcza w dobie dyskusji o granicach integracji i przyszłości projektu europejskiego, nie jest możliwy bez poznania i zrozumienia mechanizmów integracji europejskiej i kwestii związanych z polityką europejską. By wyjść naprzeciw tym wyzwaniom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej, podjęliśmy inicjatywę zorganizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Konkurs jest organizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty pod patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, jako trójstopniowe zawody wiedzy. Etap pierwszy – szkolny – polegać będzie na przygotowaniu pracy (w formie eseju, filmu, reportażu itp.) na jeden z pięciu tematów, etap drugi – okręgowy – na napisaniu testu z programu stałego konkursu. Etap trzeci – wojewódzki – przeprowadzony zostanie w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie i również będzie polegał na rozwiązaniu testu, ale już z programu stałego i programu zmiennego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Tematy prac na etap szkolny:

 1. 20 lat w Unii Europejskiej  co nam dała Europa?
 2. 20 lat w Unii Europejskiej  co nam się nie udało?
 3. Bohater procesu integracji Polski z UE  opisz rolę najważniejszej według Ciebie postaci.
 4. Scharakteryzuj stanowisko wybranego polskiego ugrupowania politycznego wobec procesu integracji europejskiej.
 5. Polska we Wspólnym Rynku UE  znaczenie i pozycja.


Organizatorem Konkursu na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest:

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie


Patronat naukowy nad Konkursem objął:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu WarszawskiegoKomitet Organizacyjny

 1. dr Marta Rojewska – Przewodnicząca, nauczyciel WOS i PP
 2. dr Mariusz Włodarczyk – Wiceprzewodniczący, Wicedyrektor VIII LO
 3. mgr Ewa Gonçalves Pinto – nauczyciel historii
 4. mgr Malwina Wierzchowska – nauczyciel historii i HiT

Rada Naukowa

 1. dr hab. Daniel Przastek – Przewodniczący Rady, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 2. mgr Małgorzata Dąbrowska – Wiceprzewodnicząca Rady, Dyrektor VIII LO
 3. prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – Kierownik Katedry Historii Politycznej WNPiSM UW
 4. dr hab. Tomasz Słomka – Katedra Systemów Politycznych WNPiSM UW
 5. dr hab. Marta Witkowska – członek TeamEurope, Katedra Polityk Unii Europejskiej WNPiSM UW
 6. dr Jadwiga Nadolska – Katedra Polityk Unii Europejskiej WNPiSM UWDane adresowe Organizatora:

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie
ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa
tel.: 22 619-27-45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


TEMATY NA I ETAP

 1. 20 lat w Unii Europejskiej  co nam dała Europa?
 2. 20 lat w Unii Europejskiej  co nam się nie udało?
 3. Bohater procesu integracji Polski z UE  opisz rolę najważniejszej według Ciebie postaci.
 4. Scharakteryzuj stanowisko wybranego polskiego ugrupowania politycznego wobec procesu integracji europejskiej.
 5. Polska we Wspólnym Rynku UE znaczenie i pozycja.

PROGRAM STAŁY

 1. Cele działania Unii Europejskiej.
 2. Kryteria członkostwa w Unii Europejskiej.
 3. Ojcowie Założyciele Europy – Jean Monnet, Robert Schuman, Altiero Spinelli, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak – życiorysy polityczne i rola w procesie integracji europejskiej.
 4. Historia Unii Europejskiej i rozszerzenia UE:
  • Deklaracja Schumana,
  • traktat paryski,
  • traktaty rzymskie,
  • pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego,
  • Układ z Schengen,
  • Jednolity Akt Europejski,
  • Traktat z Maastricht,
  • Traktat z Amsterdamu,
  • Traktat z Nicei,
  • Konstytucja dla Europy,
  • Traktat z Lizbony,
  • Brexit.
 5. Państwa Unii Europejskiej – stolice, języki, waluty.
 6. Organizacja i działanie Unii Europejskiej – instytucje i organy oraz procesy decyzyjne:
  • Komisja Europejska,
  • Parlament Europejski,
  • Rada Unii Europejskiej,
  • Rada Europejska,
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w tym Sąd),
  • Europejski Bank Centralny,
  • Trybunał Obrachunkowy,
  • Komitet Regionów,
  • Komitet Ekonomiczno-Społeczny.
 7. Polacy w instytucjach Unii Europejskiej.
 8. Wspólny Rynek i cztery swobody Wspólnego Rynku.
 9. Obywatelstwo Unii Europejskiej.


PROGRAM ZMIENNY

20 lat Polski w Unii Europejskiej:

 1. historia integracji Polski z Unią Europejską, w tym:
  • nawiązanie relacji dyplomatycznych ze Wspólnotami Europejskimi,
  • podpisanie Umowy o handlu i współpracy,
  • PHARE,
  • podpisanie układu stowarzyszeniowego (Układ Europejski),
  • szczyt Rady Europejskiej w Kopenhadze 1993 – kryteria kopenhaskie,
  • złożenie wniosku akcesyjnego,
  • Narodowa Strategia Integracji,
  • przebieg negocjacji,
  • podpisanie traktatu akcesyjnego,
  • referendum,
  • wejście w życie traktatu akcesyjnego – data przystąpienia, data wejścia do Schengen, okresy przejściowe na rynku pracy;
 2. instytucje odpowiedzialne za proces integracji z UE powołane przez władze RP
  • ambasadorzy Polski przy Wspólnotach Europejskich/Unii Europejskiej
   - Jan Kułakowski,
   - Jan Truszczyński,
  • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
  • zespół negocjacyjny;
 3. Polacy w instytucjach Unii Europejskiej;
 4. prezydencja Polski w UE.

ZAKRES MATERIAŁU NA POSZCZEGÓLNE ETAPY

I etap

Uczestnicy przygotowują pracę na jeden z tematów na podstawie dowolnych pozycji z literatury.

II etap

Na II etapie uczestników obowiązuje znajomość literatury programu stałego.

III etap

Na III etapie uczestników obowiązuje znajomość literatury program stałego i programu zmiennego. Uwaga! Zagadnienie „Polacy w UE” pojawi się na tylko wojewódzkim etapie konkursu!


LITERATURA DO PROGRAMU STAŁEGO:

 1. Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkoły podstawowej dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego, które powstały na podstawie aktualnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej z zakresu wiedzy o społeczeństwie – jako materiał wyjściowy do zdobywania wiedzy w danym zakresie wymagający poszerzenia o wiadomości podane w pozostałych źródłach.
 2. Unia Europejska. Fakty i liczby, Komisja Europejska 2020, dostęp online. (LINK)
 3. UE & Ja, Komisja Europejska 2020, dostęp online. (LINK)
 4. Unia Europejska. Czym jest i czym się zajmuje, Komisja Europejska 2018, dostęp online. (LINK)
 5. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej: Założyciele UE, Komisja Europejska 2013, dostęp online. (LINK)
 6. Informacje ogólne o Unii Europejskiej, portal informacyjny Unii Europejskiej, strona www. (LINK)


LITERATURA DO PROGRAMU ZMIENNEGO:

 1. Ambroziak A., Integracja Polski z Unią Europejską, „Wspólnoty Europejskie” 2000 nr 7-8(107-108), dostęp online. (LINK)
 2. Chruściel M., Kloc K., Polska w Unii Europejskiej – proces akcesyjny i priorytety polskiej polityki w ramach UE, „POLIARCHIA” 1/2013, dostęp online. (LINK)
 3. Domagała A., Integracja Polski z Unią Europejską, Warszawa 2011.
 4. Fiszer J.M., Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (sukcesy i porażki), „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2012 nr 2(37), dostęp online. (LINK)
 5. Kalendarium integracji Polski z Unią Europejską, dostęp online. (LINK)
 6. Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Stosunki Polski z Unią Europejską, Warszawa 2002.
 7. Willa R., Droga do członkostwa w Unii Europejskiej — przykład Polski, „Dialogi Polityczne” 8/2007, dostęp online. (LINK)
 8. Dokumenty Rady Ministrów RP i innych.


Załącznik do zarządzenia Nr 53
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 22 września 2023 r.


REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO

WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego
w roku szkolnym 2023/2024

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, zwany dalej „Konkursem” jest konkursem tematycznym. Organizatorem Konkursu na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie, ul. Jagiellońska 38;
kontakt: tel.: 22 619 27 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona Konkursu: www.wladyslaw.edu.pl/accordion-1/656-konkurs


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1309 z późn. zm.);
 • Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zmienionego zarządzeniem nr 31 z dnia 22 maja 2019 r. i nr 34 z dnia 19 czerwca 2023 r.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu:

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie.
Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i publikowanie są dobrowolne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Regulaminie Konkursu bądź żądania ich usunięcia, uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

§ 1

Informacje wstępne 

 1. Cele konkursu:
  • popularyzacja wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie w tym przede wszystkim na temat historii i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej;
  • promowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, proobywatelskich i proeuropejskich;
  • popularyzacja polskiego wkładu w proces integracji europejskiej;
  • zainteresowanie uczniów podstawowymi pojęciami związanymi z Unią Europejską, jej instytucjami, politykami i mechanizmami;
  • wykształcenie w uczniach krytycznego podejścia do zjawisk politycznych, umiejętności formułowania wniosków, samodzielnej oceny zjawisk politycznych oraz świadomego odbioru i współuczestnictwa w życiu społecznym;
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia;
  • wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym;
  • promocja zasad współdziałania w sprawach publicznych.
 2. Patronat nad Konkursem obejmuje Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Spośród Dyrekcji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego powoływana jest Rada Naukowa Konkursu, na czele której stoi Przewodniczący Rady.
 4. Do zadań Rady Naukowej Konkursu należy m.in.:
  • nadzór merytoryczny nad organizacją Konkursu (program, literatura, zadania konkursowe);
  • wsparcie merytoryczne przy organizacji etapu III.

 

§ 2

Komisje konkursowe 

 1. Mazowiecki Kurator Oświaty powołuje zarządzeniem Wojewódzką Komisję Konkursową.
 2. Wojewódzka Komisja Konkursowa ma prawo do:
  • weryfikacji wyników eliminacji I etapu, a w razie uchybień formalnych i błędów merytorycznych, prawo zmiany decyzji Komisji Szkolnej w zakresie zakwalifikowania do II etapu;
  • wykluczenia uczestników z udziału w Konkursie w razie złamania regulaminu Konkursu.
 3. Na terenie szkół, które przystąpią do Konkursu powoływane są przez dyrektora szkoły Komisje Szkolne Konkursu. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący oraz przynajmniej jeden członek.
 4. Do zadań dyrektora szkoły należy:
  • dokonanie zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie lub wyznaczenie odpowiedzialnej za to osoby;
  • zapoznanie wszystkich uczniów szkoły i rodziców lub prawnych opiekunów z niniejszym Regulaminem.
 5. Do zadań Komisji Szkolnej należy:
  • nadzór organizacyjny nad eliminacjami I stopnia (w tym ocena pisemnych prac);
  • przesłanie do Organizatora Konkursu protokołu z etapu I (zał. nr 7 do Regulaminu) oraz prac wszystkich uczniów drogą elektroniczną;
  • nadzór nad przeprowadzeniem testu podczas etapu II;
  • przesłanie do Organizatora protokołu z etapu II, wszystkich prac uczniów oraz zapieczętowanej koperty z kodami przypisanymi do uczniów;
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zawodów I i II etapu: dla I etapu są to prace wszystkich uczestników i karty oceny tych prac, kopia protokołu, dla II etapu jest to kopia protokołu.

 

§ 3

Zasady uczestnictwa w konkursie 

 1. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego.
 2. Udział ucznia w Konkursie jest dobrowolny. Do I etapu Konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń. Jeżeli w szkole macierzystej ucznia nie ma możliwości organizacji Konkursu, uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. W takim przypadku opiekę nad uczniem sprawuje oddelegowany przez dyrektora szkoły nauczyciel szkoły macierzystej.
 3. Dla uczniów niepełnosprawnych, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1309 ze zm.) dostosowuje się warunki i miejsca pracy do ich potrzeb. O dostosowanie wnioskuje rodzic/opiekun prawny przedkładając dyrektorowi szkoły właściwą dokumentację w terminie umożliwiającym realizację dostosowania. Wprowadzone dostosowania nie mogą naruszać zasad samodzielnej pracy ucznia jako uczestnika konkursu.
 4. Uczniowie przystępujący do Konkursu muszą posiadać pisemne oświadczenie (Załącznik nr 3) – zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Konkursie oraz publikowanie na stronie internetowej Organizatora danych osobowych i wyników uzyskanych na poszczególnych etapach konkursu.
 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów oraz przez szkołę.
 6. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 7. Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzenia konkursu oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez organizatora miejscu, pozbawia ucznia możliwości uczestniczenia w Konkursie. Spóźniony uczestnik może za zgodą Przewodniczącego być dopuszczony do eliminacji, ale bez możliwości wydłużenia czasu trwania Konkursu.
 8. W czasie Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Komisji może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków, wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).
 9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócenia prawidłowego przebiegu Konkursu, Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu Konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w protokole.
 10. Członkowie Komisji nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich komentować w czasie trwania Konkursu.
 11. Na każdym etapie Konkursu zabrania się posiadania przy sobie książek i innych pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.
 12. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla poszczególnych etapów Konkursu, niezależnie od przypadków losowych, zdrowotnych i innych, które dotyczą poszczególnych uczestników, nawet w przypadku przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

 

§ 4

Prace uczestników konkursu 

 1. Prace uczestników konkursu na wszystkich etapach są kodowane.
 2. Rozkodowanie prac dokonywane jest przez przewodniczącego Komisji Szkolnej po ich sprawdzeniu lub Wojewódzkiej Komisji Konkursowej po ich sprawdzeniu, zweryfikowaniu i zatwierdzeniu ostatecznej oceny.
 3. Dyskwalifikują uczestnika następuje w przypadku:
  • zastosowania innego niż przewidziane zasady kodowania prac;
  • używania korektora;
  • pisania ołówkiem lub innym ścieralnym przyborem do pisania;
  • niesamodzielności wykonywania zadań.
 4. Prace uczniów na każdym etapie są oceniane według ustalonego modelu odpowiedzi i schematu punktowania przez członków Komisji Szkolnej lub Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 5. Stosuje się te same kryteria oceniania wobec wszystkich uczestników Konkursu.

 

§ 5

Organizacja Konkursu 

 1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu znajduje się w Programie merytorycznym Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu są zawarte w harmonogramie konkursu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu wojewódzkim:
  • etap szkolny (etap I) – polega na samodzielnym przygotowaniu pracy na jeden z tematów określonych w załączniku nr 1;
  • etap rejonowy (etap II) – polega na rozwiązaniu testu wiedzy, na co przeznacza się 60 minut;
  • etap wojewódzki (etap III) – polega na rozwiązaniu testu wiedzy, na co przeznacza się 60 minut.
 4. Wszystkie etapy mają charakter pisemny.
 5. Szkoły, które chcą przystąpić do Konkursu zgłaszają Organizatorowi chęć udziału, wysyłając w określonym w harmonogramie terminie wypełniony online formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Organizatora.

 

§ 6

Etap szkolny 

 1. Pierwszy – szkolny – etap polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu tematów i przekazaniu jej do oceny Komisji Szkolnej.
 2. Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.
 3. Prace konkursowe w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (minimalnie 2000 znaków bez spacji, maksymalnie 8000 znaków bez spacji), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio (maksymalnie 10 minut), fotoreportażu lub fotokastu. Prace pisemne należy przekazać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej.
 4. Każda przekazana na Konkurs praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 4), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 5).
 5. Komisja Szkolna ocenia poprawność merytoryczną nadesłanych prac, a także ich oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace oceniane są zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy (załącznik nr 6).
 6. Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowani zostają wszyscy ci uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 70% możliwych do zdobycia punktów. Jeżeli 70% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 30% wszystkich uczestników etapu szkolnego, do etapu rejonowego zakwalifikowanych będzie 30% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu szkolnego. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników będzie zwiększony odpowiednio.

 

§ 7

Etap rejonowy 

 1. Drugi – rejonowy – etap odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach, które przystąpią do Konkursu i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
 2. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Nadzór nad przebiegiem etapu sprawują Komisje Szkolne, sprawdzenia prac dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa.
 3. Komisje Szkolne przesyłają protokół z etapu II oraz prace wszystkich uczniów do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie do 3 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji okręgowych. Wojewódzka Komisja Konkursowa po dokonaniu sprawdzenia prac ogłasza wyniki etapu rejonowego, a następnie po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, listę zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zgodnie z harmonogramem.
 4. Do zawodów wojewódzkich zakwalifikowani zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 70% możliwych do zdobycia punktów. Jeżeli 70% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 20% wszystkich uczestników etapu rejonowego, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych będzie 20% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu rejonowego. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników będzie zwiększony odpowiednio.
 5. Dyrektor szkoły powiadamia uczniów o zakwalifikowaniu się do etapu wojewódzkiego oraz o miejscu i terminie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Konkursu.

 

§ 8

Etap wojewódzki 

 1. Trzeci etap (wojewódzki) polega na rozwiązaniu testu wiedzy.
 2. Wojewódzka Komisja Konkursowa przeprowadza III etap Konkursu, ocenia prace uczestników, sporządza protokół oraz podaje wyniki na stronie internetowej Organizatora.
 3. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
 4. Lista laureatów i finalistów zostanie opublikowana zgodnie z harmonogramem Konkursu na stronie Organizatora.

 

§ 9

Laureaci i finaliści

 1. Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty.
 2. Laureatami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia. Jeżeli 70% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 20% wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego, tytuł laureata otrzymuje 20% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu wojewódzkiego. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników będzie zwiększony odpowiednio.
 3. Finalistami zostają wszyscy pozostali uczestnicy przystępujący do etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia.
 4. Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów konkursu wynikają bezpośrednio z aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

 

§ 10

Nagrody 

 1. Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą otrzymać nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów i partnerów przez Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przekazane laureatom i/lub finalistom Konkursu w czasie uroczystości podsumowania danej edycji Konkursu.

 

§ 11

Zasady dokonywania wglądu 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzona i oceniona praca ucznia może być udostępniona uczestnikowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom do wglądu.
 2. W ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają pocztą elektroniczną lub telefonicznie do dyrektora szkoły (etap szkolny) lub Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (etap rejonowy i wojewódzki) chęć dokonania wglądu do pracy.
 3. Dyrektor szkoły (etap szkolny) lub Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (etap rejonowy i wojewódzki) decydują o miejscu i szczegółowym terminie udostępnienia prac do wglądu zgodnie z harmonogramem konkursu (załącznik nr 2).
 4. Wglądu może dokonać wyłącznie uczestnik konkursu lub rodzice/prawni opiekunowie po okazaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
 5. Wglądy odbywać się będą:
 • po etapie szkolnym w szkole, w której uczeń przystępował do tego etapu konkursu w czasie wskazanym przez dyrektora szkoły, w obecności osób przez niego upoważnionych;
 • po etapie rejonowym i wojewódzkim w siedzibie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie w czasie wskazanym przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 1. Udostępnienie pracy trwa do 10 minut.
 2. Materiały udostępnione podczas wglądu nie będą kopiowane, natomiast pracę można fotografować.

 

§ 12

Tryb odwoławczy 

 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć na każdym etapie konkursu pisemne odwołanie od decyzji dotyczącej wyników konkursu wraz z uzasadnieniem.
 2. Odwołanie powinno zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana oraz krótkie uzasadnienie przyczyny kwestionowanej oceny. Rozpoznawane są tylko zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej. Nie dokonuje się ponownie weryfikacji całej pracy na wniosek ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna.
 3. Treści zadań konkursowych, model odpowiedzi oraz schemat punktowania nie są objęte trybem odwoławczym.
 4. Uczestnicy I etapu Konkursu mają do odwołania się od oceny pracy do Przewodniczącego Komisji Szkolnej. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Przewodniczący Komisji Szkolnej rozpatruje odwołanie w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego Komisji Szkolnej jest ostateczna.
 5. 5. Uczestnicy II i III etapu mają prawo do odwołania się od decyzji dotyczącej wyników Konkursu do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w formie elektronicznej, tj. mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) na formularzu dostępnym na stronie Konkursu. Odwołanie należy złożyć w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu odwołania. O decyzji uczestnik zostaje poinformowany na piśmie. Decyzja Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 2. Ze strony Mazowieckiego Kuratora Oświaty nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Pani Dominika Piórczyńska, wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

  kontakt do koordynatora Konkursu: (22) 551 24 00 wew. 4104
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Za poprawność merytoryczną zadań oraz klucza i modelu odpowiedzi odpowiada Organizator Konkursu.
 2. Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.
 3. W pracach komisji konkursowych w każdym etapie mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, pracownicy nadzoru pedagogicznego wyznaczeni przez Dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 4. Informacja o miejscu i terminie rozdania zaświadczeń dla laureatów i finalistów konkursu będzie opublikowana na stronie Organizatora.
 5. Błędnie wypisane zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata należy zwrócić do Organizatora w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania przez ucznia. Po uwzględnieniu błędnego zapisu poprawiony dokument będzie gotowy do odbioru w Kuratorium Oświaty w Warszawie po uprzednim skontaktowaniu się z koordynatorem wskazanym w ust. 2 § 14.
 6. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom II i III etapu Konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania Konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 7. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, Mazowiecki Kurator Oświaty może unieważnić konkurs w ciągu 10 dni od jego organizacji. Dotyczy każdego stopnia konkursu.
 8. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji Mazowiecki Kurator Oświaty może zmienić harmonogram w trakcie roku szkolnego.
 9. W kwestiach nieujętych w regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie.
 10. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie ponoszą uczestnicy.

Załączniki:

Program konkursu   (PDF 496 kB)
Terminarz konkursu   (PDF 214 kB)
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów uczestnika konkursu   (PDF 191 kB)
Metryka pracy   (PDF 98 kB)
Oświadczenie autora o samodzielnym wykonaniu pracy   (PDF 109 kB)
Karta oceny pracy przez Komisję Szkolną   (PDF 378 kB)
Protokół z I etapu   (PDF 341 kB)


do 27 października – zgłoszenia szkół poprzez formularz

do 17 listopada – złożenie prac przez uczniów

do 27 listopada – ogłoszenie przez Komisje Szkolne wyników etapu szkolnego

do 29 listopada – termin składania do Komisji Szkolnych wniosków o wglądy

do 5 grudnia – termin złożenia odwołań od oceny Komisji Szkolnej

do 8 grudnia – termin odpowiedzi na odwołania

do 7 grudnia – termin odesłania protokołu i prac z etapu szkolnego do WKK (liczy się data stempla)

do 21 grudnia – ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu

do 9 lutego do godz. 15:00 – termin rozesłania przez WKK testu etapu rejonowego

13 lutego o godz. 9:00 – test etapu rejonowego

do 16 lutego – termin odesłania protokołu i prac z etapu rejonowego (liczy się data stempla)

26 lutego – termin ogłoszenia wyników etapu rejonowego przez WKK

do 28 lutego do godz. 14:00 – termin składania wniosków o wglądy

29 lutego - 1 marca - wglądy

do 6 marca – termin przesłania mailowo odwołania od wyniku

do 13 marca – termin odpowiedzi na odwołania

15 marca – ogłoszenie ostatecznej listy zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

18 kwietnia – test etapu wojewódzkiego

6 maja – termin ogłoszenia wyników etapu wojewódzkiego przez WKK

do 8 maja do godz. 14:00 – termin składania do WKK wniosków o wglądy

do 13 maja – termin złożenia odwołań

do 20 maja – termin odpowiedzi na odwołania

22 maja – termin ogłoszenia listy laureatów i finalistów


IMG_9307
IMG_9333
IMG_9338
IMG_9428
IMG_9429
IMG_9451
IMG_9314
IMG_9490
IMG_9483
IMG_9348
IMG_9357
IMG_9370
IMG_9386
IMG_9411
IMG_9324
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Poprzednie edycje

II edycja Konkursu

GALA ZAKOŃCZENIA KONKURSÓW

Serdecznie zapraszamy na uroczystą galę zakończenia II edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej oraz I edycji Konkursu tematycznego z wiedzy o społeczeństwie Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, która odbędzie się 7 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w Auli VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV. Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z opiekunami. Gala zakończy się ok. godziny 12:30.


Wyniki – etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

L.p.

Nazwisko

Imię

Nazwa szkoły

Uzyskany tytuł

1

Andrusiuk

Antonina

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie

Laureat

2

Blankiewicz

Wojciech Jan

"Żagle" Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK

Finalista

3

Burakowski

Patryk

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie

Finalista

4

Fido

Piotr

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Laureat

5

Fiedorczuk

Zuzanna

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy STO

Laureat

6

Harazim

Bartosz

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich

Laureat

7

Klinger

Michał

"Żagle" Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK

Finalista

8

Korgul

Jakub

"Żagle" Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK

Laureat

9

Kowalczyk

Tomasz Piotr

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92

Laureat

10

Kownacki

Krzysztof

Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II

Laureat

11

Krzyżanowska

Malwina

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92

Finalista

12

Kuca

Stanisław

"Żagle" Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK

Laureat

13

Mędyk

Kajetan

Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego

Laureat

14

Nowik

Aleksandra Elżbieta

Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Laureat

15

Pytkowska

Maria Halina

Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Laureat

16

Rawiński

Ksawery Franciszek

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92

Finalista

17

Skibiński

Gustaw Wojciech

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1

Laureat

18

Świętoń

Franciszek

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline

Laureat

19

Wiertlewska

Maja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie

Laureat

20

Ziarko

Marta

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie

Laureat


Szanowni Państwo,

spośród 72 złożonych w I etapie Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej do II etapu zostały zakwalifikowane 63 osoby, których lista znajduje się w załączonym pliku. Etap II odbędzie się w szkołach dnia 16 stycznia o godzinie 9:00.

Życzymy powodzenia!

Lista zakwalifikowanych do II etapu 


I edycja Konkursu za nami!

W roku szkolnym 2021/2022 została przeprowadzona I edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – wzięło w niej dziewiętnaście szkół z województwa mazowieckiego, a ostatecznie – po przeprowadzeniu trzech etapów – wyłonionych zostało jedenastu laureatów. Organizatorem Konkursu jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie, a patronat naukowy nad nim objął Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W czasie finału, który odbył się 11 kwietnia 2022 r. w VIII LO, uczniowie napisali test wiedzy obejmujący pytania z programu stałego i programu zmiennego (w tym roku było to Euro – wspólna waluta), a następnie wysłuchali dwóch wykładów. Wykład pt. „System polityczny RP w świetle integracji europejskiej” wygłosił prof. dr hab. Jacek Wojnicki – Kierownik Katedry Systemów Politycznych WNPiSM UW. Następnie interaktywne warsztaty o Unii Europejskiej poprowadziła dr hab. Marta Witkowska – ekspertka TeamEurope (grupy ekspertów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce) oraz wykładowczyni WNPiSM UW. Uczniowie mieli też okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną VIII LO i zwiedzić jego wnętrza. Na koniec odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i cennych nagród ufundowanych przez naszych patronów i partnerów, których lista znajduje się poniżej. W finale udział wzięła p. Lidia Janicka – Zastępca Dyrektora w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Laureaci I miejsca:

 1. Bartosz Harazim
 2. Ksawery Korbus
 3. Antonina Andrusiuk
 4. Zoja Poręcka
 5. Emilia Dudek
 6. Zofia Grzebyk

Laureaci II miejsca

 1. Marta Ziarko
 2. Antonina Szerszenowicz
 3. Barbara Skowera
 4. Oliwia Tarkowska

Laureat III miejsca

 1. Natan Korab

Patronaty honorowe:

 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Fundatorzy nagród:

 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Centrum Nauki Kopernik
 • Teatr Kwadrat
 • Teatr Współczesny
 • Teatr Rampa
 • Teatr Muzyczny ROMA
 • Teatr Ochoty
 • Teatr Powszechny
 • Muzeum Karykatury
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Muzeum m. st. Warszawy
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • VIII LOKONKURS MATEMATYCZNY WLADEX powraca

Dyrekcja i nauczyciele matematyki VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie  przez wiele lat organizowali dla uczniów szkół podstawowych Konkurs Matematyczny pod patronatem Towarzystwa Szkół Twórczych. Wraz z wprowadzoną reformą oświaty konkurs został zawieszony.
 
Uprzejmie informujemy, że postanowiliśmy wznowić organizację konkursu w roku szkolnym 2022/2023. Nowa edycja jest skierowana do uczniów klas siódmych i ósmych. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie, abyśmy mogli wspólnie przeżyć matematyczną przygodę.

Organizatorzy
Dyrekcja i nauczyciele matematyki VIII LO


REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

WLADEX

TOWARZYSTWA SZKÓŁ TWÓRCZYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2022/2023.
 2. Organizatorem konkursu jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie.
 3. Organizator określił następujące cele konkursu:
  • pobudzanie twórczego myślenia u uczniów i wdrażanie ich do niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania problemów,
  • popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych,
  • stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji,
  • dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu.
 4. Do konkursu należy zgłaszać szkoły korzystając z oficjalnego adresu mailowego szkoły na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Będą to adresy do korespondencji w sprawie konkursu między VIII LO i zgłoszoną szkołą.
  Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.04.2023 r.

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach :
  etap pierwszy – eliminacje szkolne, przeprowadzają szkoły podstawowe dnia 14.04.2023 r.
  (piątek) w oparciu o przesłany zestaw zadań
  etap drugi – finał, przeprowadza VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w dniu 9.05.2023 r. (wtorek) o godz. 13:00.
 2. Szczegółowy opis każdego z etapów znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.
 3. Dokumentację związaną z konkursem (protokoły, prace uczniów) przechowuje VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV do końca roku szkolnego 2022/2023.
 4. W finale prace uczniów oceniane są przez nauczycieli tworzących Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV.
  W skład Komisji Konkursu wchodzą:
  Dyrektor VIII LO Małgorzata Dąbrowska – przewodnicząca
  Katarzyna Skibińska, Joanna Wojdan, Edyta Kleczyńska, Małgorzata Przeniosło – członkowie.

ETAP I ELIMINACJE SZKOLNE

 1. Etap ten przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Przewodniczący Komisji odpowiada za jakość oraz terminowość pracy Szkolnej Komisji oraz za przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu w wyznaczonym przez organizatora terminie.
 3. Szkoły przeprowadzają etap szkolny konkursu w oparciu o nadesłane przez organizatora zadania.
 4. Uczniowie rozwiązują sześć zadań otwartych, tak samo punktowanych. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani innych pomocy dydaktycznych.
 5. Za każde zadanie uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów, kryteria oceniania ustala Szkolna Komisja.
 6. Czas pracy uczestników konkursu wynosi 90 minut od chwili rozpoczęcia rozwiązywania zadań.
 7. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna.
 8. Wyniki etapu szkolnego Komisja Szkolna przesyła na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.04.2023 r. (piątek).
 9. Szkolna Komisja Konkursowa zobowiązana jest do:
  • czuwania nad prawidłowością przebiegu konkursu,
  • rzetelnego sprawdzenia prac,
  • sporządzenia protokołu prac komisji,
  • przesłania listy uczniów wraz z punktacją za poszczególne zadania etapu szkolnego konkursu w formie zaproponowanej przez organizatorów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  przesłanie wyników pierwszego etapu należy dokonać z oficjalnego adresu mailowego szkoły
 10. Organizator konkursu zobowiązany jest do wybrania około 60 uczestników finału na podstawie przysłanych wyników. Jedynym i decydującym kryterium wyboru uczestników finału będzie liczba zdobytych przez nich punktów w eliminacjach szkolnych.
 11. Do 28.04.2023 r. szkoły otrzymają od organizatora listy uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu.

ETAP II FINAŁ

 1. Etap ten przeprowadza Komisja Finałowa złożona z nauczycieli matematyki VIII Liceum Ogólnokształcącego.
 2. W finale mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprzednio do niego zakwalifikowane, uczestniczące w eliminacjach szkolnych. Liczba uczestników finału to około 60 uczniów.
 3. Uczniowie zgłaszający się na drugi etap konkursu muszą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, długopis z czarnym tuszem, linijkę i cyrkiel.
 4. II etap przeprowadza VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w dniu 9.05.2023r., szczegółowy harmonogram zostanie przesłany na podany adres e-mail do szkół wraz z informacją o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu.
 5. II etap składa się z zadań otwartych i zamkniętych.
 6. Czas pracy uczniów wynosi 100 minut.
 7. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani innych pomocy dydaktycznych.
 8. Laureatami konkursu (I, II, III miejsca) zostają uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w  II etapie konkursu. Zostaną również przyznane wyróżnienia w konkursie.
 9. Komisja Finałowa zobowiązana jest do:
  • czuwania nad prawidłowością przebiegu finału,
  • rzetelnego sprawdzenia prac, ocenienia ich zgodnie z opracowaną wcześniej punktacją,
  • wręczenia nagród laureatom,
  • sporządzenia protokołu prac komisji.
 10. Od decyzji Komisji Finałowej nie przysługuje odwołanie.
 11. Zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników odbędzie się w VIII Liceum Ogólnokształcącym. O terminie zakończenia konkursu szkoły biorące udział w finale zostaną poinformowane.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu:

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i publikowanie są dobrowolne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Regulaminie Konkursu bądź żądania ich usunięcia, uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.