Statut Szkoły (przyjęty uchwałą nr 7/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu szkoły oraz przyjęcia tekstu jednolitego) 

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

Regulamin realizacji projektów 

Regulamin wycieczek 

Szkolne plany nauczania 

Raport z ewaluacji całościowej